Last update: mei 2022 – version 2.0

1 Verantwoordelijke voor de verwerking

Ik, jij, wei maakt deel uit van DP Kwadraat, gevestigd te Albert Liénartstraat 24, 9300 Aalst

Het liefst verzamelen we zo min mogelijk gegevens van jullie. Nochtans is dat soms echt wel nodig, wanneer je bijvoorbeeld klant bent en van onze diensten gebruik wil maken. Wij behandelen jullie gegevens altijd zorgvuldig en stellen alles in het werk om jullie privacy te waarborgen.

We willen jullie de volgende privacy-waarborgen geven.

 1. Wij delen jullie persoonlijke gegevens nooit zonder gegronde reden met andere partijen.

 2. Wij beschermen jullie persoonlijke gegevens beschermen alsof het die van onszelf zouden zijn.

 3. Wij gebruiken jullie persoonlijke gegevens alleen voor de hieronder duidelijk omschreven doeleinden.

2 Doeleinden voor de verwerking

Wij verwerken jullie gegevens enkel in het kader van

 • de klantenadministratie

 • de leveranciersadministratie

 • het organiseren van evenementen bv webinars

 • het afleveren van onze producten en diensten
 • het informeren van klanten over activiteiten van DP Kwadraat of leveranciers

 • het organiseren van enquêtes
 • het eventuele doorsturen van aanbiedingen van DP Kwadraat of door derden voor de klanten

 • sales en marketing doeleinden
 • het behandelen van vragen of klachten van klanten of van derden tegen klanten

Naam en adres

Je naam verwerken we omdat we jullie liever persoonlijk aanspreken i.p.v. met een of andere code. Zonder je adres kunnen we geen “facturen”  uitschrijven en kunnen we ook je ook niet aanschrijven mochten we er niet in slagen jullie op een andere manier te contacteren.

E-mailadres en telefoonnummer

Jouw email hebben we nodig om met jullie te communiceren.

Bovendien sturen we jullie “facturen” exclusief via email. Daarnaast houden we jullie hier mee op de hoogte van de activiteiten die we organiseren, eventuele aanbiedingen die we interessant genoeg vinden om met jullie te delen en alle andere informatie ivm GDPR/AVG.

Betaalgegevens

We verwerken jullie betaalgegevens via de diensten van onze bank en eventuele online betalingsplatform.

Uiteraard staat het jullie vrij om er voor te kiezen geen mails van ons te ontvangen en ons dit te laten weten, behalve deze inzake facturatie.

3 Doorgifte aan derden

Jullie gegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers, die hiertoe een specifieke instructie van DP Kwadraat ontvangen en de gegevens enkel mogen verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden, op basis van een verwerkersovereenkomst.

Wij verkopen jullie gegevens aan niemand. We zullen je gegevens alleen met anderen delen in de volgende gevallen:

– voor het verlenen of uitvoeren van onze dienstverlening

– voor betaaldiensten om verschillende betaalwijzen mogelijk te maken.

– voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting

Met betrekking tot internationale overdrachten van persoonsgegevens en verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden uw gegevens alleen overgedragen aan andere partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailingservices, indien dit is toegestaan ​​volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij garanderen passende waarborgen die ervoor zorgen dat uw rechten ook door de gegevensontvanger buiten de EER worden gerespecteerd in overeenstemming met een adequaat niveau van gegevensbescherming.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Gebruik van Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics-cookies, maar we hebben ons best gedaan dit zo privacyvriendelijk mogelijk in te stellen. Welke maatregelen hebben we hiervoor genomen?

 • een verwerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;

 • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;

 • ‘gegevens delen’ staat uitgezet;

 • we maken geen gebruik van andere Google -diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Social media plug-ins

De websites van DP Kwadraat (www.dpkwadraat.be, www.dplearning.be, www.ikjijwei.be) integreren plug-ins van Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Vanaf het moment dat u onze website bezoekt, verzenden deze sociale plug-ins informatie naar het externe platform over uw apparaat, welke pagina’s u bezoekt en hoe u onze services gebruikt. De plug-ins worden verwerkt ongeacht of u een account hebt.

4 DP Kwadraat als verwerker

Voor sommige dienstverleningen treed DP Kwadraat op als verwerker. Indien dit voor u het geval is en er is nog geen verwerkersovereenkomst mag je deze altijd doorsturen naar hello@dpkwadraat.be.

Indien jullie zelf geen hebben, kunnen wij jullie daarmee helpen.

 

5 Bewaartermijnen

DP Kwadraat erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, of voor de uitvoering van een contract, of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. De bewaartermijnen verschillen wat betreft het soort verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

De persoonsgegevens die wij verzamelen op basis van uw toestemming, worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig blijft.

We houden klant- en leveranciersinformatie over uw aankopen bij zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om onze overeenkomsten uit te voeren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of overeenkomsten af ​​te dwingen. Daarom wordt deze persoonlijke informatie bewaard voor de duur van onze contractuele relatie en voor 10 jaar daarna.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard als er een wettelijke of regelgevende reden is om dit te doen, of voor een kortere periode als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en als er niet langer sprake is van een legitieme reden om ze te behouden.

We garanderen u dat er slechts beperkte toegang tot gearchiveerde gegevens wordt geboden, en dat uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem worden gemaakt als de bewaartermijn is verstreken.

 

6 Hoe bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

7 Rechten van de betrokkene

Klanten hebben de volgende rechten ten aanzien van DP Kwadraat:

 • Het recht op inzage tot en verbetering van hun gegevens die DP Kwadraat verwerkt

 • Het recht op het wissen en beperking van hun gegevens die DP Kwadraat verwerkt, in de mate dat dit verenigbaar is met de doeleinden van de verwerking

 • Het recht op verzet indien u niet langer op de hoogte wil worden gesteld van updates of direct marketing mails

 • Het recht op gegevensoverdracht en dit in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbare vorm

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Als de doeleinden voor verwerking wijzigen of deze kennisgeving wordt aangepast zal DP Kwadraat hier voorafgaand over communiceren.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:  Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2 274 48 00, e- mail: contact@apd-gba.be.

8 Contactgegevens

Jullie kunnen ons uiteraard contacteren voor alle vragen over jullie rechten en/of over de verwerking van persoonsgegevens of voor andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens. We verkiezen hiervoor een centraal e-mailadres: privacy@dpkwadraat.be

 

9. Wijzigingen in onze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken om wijzigingen in onze werkwijzen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijke wetgeving weer te geven. We doen dit door de bijgewerkte versie op deze website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van onze Privacyverklaring wijzigen. Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin raden we u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.